خەبەرێ

پلاتفۆرموو هۆرامی:هونەرمەند محەمەد هۆرامی دڵسۆزانه خزمەتش بە هۆرامانی کەرد

هونەرمەندی گۆرانیواچ محەمەد هۆرامی ئەژناسیا بە حەمە هۆرامی خەڵکوو مازیبنی دماو دەس و پەنجە نەرمکەردەی چەنی نەوەشی سنعەو ٦٥ ساڵەیەنه کۆچی دماییش کەرد.

ئی هونەرمەندە بە گۆرانیەکا وێش و بە دەنگی بەسۆزیش دڵسۆزانه خزمەتێوی فرەش بە هونەر و زوانوو هۆرامانی کەرد و یۆ جە گۆرانیواچە دیار و ئەژناسیاکە بێ.

هەنەرمەند حەمە هۆرامی پێسەو فرەتەروو هونەرمەندا هۆرامانی ژیوەوی سەختش بەردەن سەر بەڵام بە هۆ ئانەیۆ کە حەز و ئاواتێوی فرەش بیەن کە گۆرانیێ هۆرامیێ واچۆ پۆچی کەناروو ژیواو هەژارانەو وێشەنه ڕوەش کەردێنه گۆرانیواتەیچ. هەر پۆچی خزمەتوو دڵسۆزانەو ئی هۆونەرمەندیە یاگێ ستایشیەنه و مشۆم ڕاکێش بەردەوامه بۆ

پلاتفۆرموو هۆرامی سەرەوەشی جە قۆم و کەس و کاریش، خەڵکوو هۆرامانی و هونەردۆسا کەرۆ وسڵام کیانۆ پێ ڕۆحوو ئی هونەرمەندە گۆرەیە

A