خەبەرێ

تورکیە : ئێمە ئا دارێما بڕیەنێ کە وەڵتەر خاکەکەشا سنریان .

جە دامو ئانەی کە جە فرەو پەڵە ئنترنێتیەکا دیمەنەکا بڕیەو دارە بەڵوەکا هەرێموو بادینای جە لاو دەۆڵەتوو تورکیەی وەلێ کریەوە ، خەلکوو کوردی بە هەر شێوە کە بێ دەنگوو نارزازی وێش نیشانەدا . بە جۆرێ کە پارڵمانوو هەرێموو کوردستانی بە نامێوە فەرمی داواش جە دەۆڵەتوو تورکیەی کەرد کە بڕیەو دارەکا مدرنۆ و هەرێمەکەی بازۆ جیا […]

نویستەکا

کارکرد شورای نگهبان و دولت پنهان و نقش آنها در پروسەی انتخاباتی (انتصابات)

زردشت هورام:   با توجە بە نزدیک شدن سیزدهمین دورەی انتخاباتی ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسامی ایران در این مقالە سعی بر ان خواهیم داشت کە بە طور خلاصە بە تحلیل سیستم جمهوری اسلامی در سازماندهی و شکل دهی گروهای سیاسی و مهندسی انتخابات اشارە کنیم .قبل از هر چیز باید بیان کرد کە […]