بەیانیێ

پلاتفۆرمو ھۆرام-ی: شەھید کاروان ھۆرام، دڵسۆزو گەل و نیشتمانی بۍ .

پلاتفۆرمو ھۆرام-ی پەیامێۋی سەروەشیش بە بۆنەو شەهیدبییەو کاروان ھۆرام-ی یۆ جە کادرە دڵسۆزکاو جمیەرو ئازادی کوردستانی و کۆششکارو پلاتفۆرمەکەیشا و ڕۆچنامەوان و میدیاکار، پەیامێۋی سەرەوەشیشدا و شەهیدش بە دڵسۆزو گەل و نیشتمانی نامۍ بەرد. پلاتفۆرمو ھۆرام-ی بە بۆنەو شەھیدبیەو ھەڤاڵ کاروان ھۆرام -ی پسۆ یۆ جە کادرە دڵسۆزکاو تەڤگەرو ئازادی کوردستانی و خەباتکارو پلاتفۆرمو ھۆرام-ی […]