خەبەرێ

جە ئەوەڵوو ساڵەو ئێساڵیوە ئێران ١٣٨ کەسێش دێنۍ قەنارە

جە ئەوەڵوو ساڵەو ئێساڵیوە ئێران ١٣٨ کەسێش دێنۍ قەنارەڕێکوزیاو مافوو مرۊڤوو ئێرانی وەڵاش کەرڎۊ، تەنیا جە ١٥ ڕۊو ئەوەڵوو ئی مانگێنە٢٩ کەسۍ ئێراننە و وەرکەوتوو کورڎسانینە دریێنی قەنارە، کۊو گرڎوو ئا کەسایچە ئێساڵ دریێنۍ قەنارە یاوۍ ١٣٨ کەسۍ.

جە تازەتەرین ئەرەیاوناینە، ڕێکوزیاو مافوو مرۊڤوو ئێرانی وەڵاش کەرڎۊ، جە دوۍ مانگۍ و نیموو ئێساڵیوە ١٣٨ کەسۍ جە ئێراننە، دریێنۍ قەنارە کە ٨٨ کەسێشا بۊنەو ماددەی هۊشبەریوە  بییەن.

تەنیا جە ماوەو ١٥ ڕۊی ویەرڎەینە، یانۍ جە ١ تا ١٥وو ئازاری ٢٩ زینڎانیۍ  ئێراننە دریێنۍ دار، ڕێکوزیاکەیچ هۊشداری مڎۊ جە فرەبییەی ژمارەو جەداردایەکا ئێراننە. ڕێکوزیاکە ڕۊشنش کەرڎۊ، جە هەمان ماوەو ساڵەو ٢٠٢٠ێنە ٦٧ زینڎانیۍ دریێنۍ قەنارە و جە هەمان ماوەیچنە جە ساڵەو ٢٠٢١ێنە ٧٢ زینڎانیۍ دریێنۍ دار و جە ساڵەو ٢٠٢٢ێچنە ٩٤ زینڎانیۍ جەدار دریێنۍ.

Z