خەبەرێ

فرماندەو بەسیج و هۆرامانی و هەمیارەکەش جە دەرگیریەنە کوشیە .

ھێزی شەوێ ٢٥ تیر و ١٣٩٩ وەرانوەر بە ١٥-٧-٢٠٢٠ جە نزیکی دەگاو بڵبەری فرماندەو بەسیج و ھۆرامانی بە نامێ جەمال کەریمی و محمد کەرمی وەرەپەرس حەراسەت و بەخشداری هۆرامانی دەمەو وێرەگا جە بەین و ساعات ٨ پەێ ٩ جە دەرگیری چەنی لایانێ دژ بە جمھووری ئیسڵامی کوشیەنێ . ھەر پاسە کەسێ تەر پیکیان کە نامەکەش جارە ئاشکرا نەبیەنە .
نامبریە جە پایگاو هانەڵارەی جە وەختوو گێڵایۆ پەی دەگاو ژیواری کەوتێنێ کەمینەوە و تەقەشە وەنە کریان . جە دەرگیریەکەنە دوێ بەسیجییە تەرێ خەلکوو هۆرامانی چەنی فرماندەو بەسیجی بییەنی .
نزیکەو چن ساڵان کە هۆرامان جە فرەو بەشەکا پسۆ زوانەوانی ، فەرهەنگی ، رێکوستەی ، ژەنا و ژیوگە پارێزی بیەن بە ناوەندێ تایبەت پەی وەرکەوتوو کوردستانی . پۆچی دۆڵەت بە گرد شێوە دەسدان مڵیتاریزە کەردەو هەرێمەکەی و بە سەدان چاڵاکێ ئا هەریمەی چی چن ساڵەنە بە بەهانێ جیاواز قۆڵبەس کریەنی .

Z