خەبەرێ

“ژینا ئەمینی”یە سەروو قەبرەکێشۊ یاڎش کریاوە

“ژینا ئەمینی”یە لاو کەسوکاروو گیانبەختکەرڎاو سەرەورڎای “ژەنی، ژیوای، ئازاڎی”وە سەروو قەبرەکێشۊ یاڎش کریاوە. جە یاڎەکەنە فشارەکاو دەوڵەتوو ئێرانی شەرمەزارۍ کریۍ.

سەرباروو فشار و زۊرڎاریی دەسەڵاتی جە شارەکاو وەرکەوتوو کوردسانی و ئێرانینە مدرامانوو “ژەنی، ژیوای، ئازاڎی”درێژەش هەن. مامۊسۍ جە چنڎین شارێنە پەی داواکەرڎەی مافەکاشا مجیێرە مەیدانەکا.

جە چنڎڕۊی ویەرڎەنە، سەرتاسەروو ئێرانیوە ژمارێوە جە ئەنداماو بنەیانەو گیانبەختكەرڎا سەرەورڎای “ژەنی، ژیوای، ئازاڎی” و چالاكۍ جە شارە جیاجیاكاو ئێرانی و وەرکەوتوو كوردسانیوە ڕووەشا كەردێنە سەروو قەبرەو ژینۍ، جە قەبرسانوو ئایچی-ی شاروو سەقزینە. بنەیانەو “سمكۊ مەولوڎی” یۊ جە گیانبەختكەرڎاو وێنیشاندایەكاو مهاباڎی، لوۍ شاروو سەقزی و سەروو مەزاروو ژینێوە، یاڎوو جەموو گیانبەختكەرڎا سەرەورڎای “ژەنی، ژیوای، ئازاڎی”یشا بەرز ئرمانا.

سەرەڕاو هەسکەرڎەیۊ فشارەكاو دەسەڵاتی پەی سەپنای زیاڎتەروو حیجابی بەزۊری، تا مۍ ژمارەو ئا ژەنا بۍ سەرپۊش ڕاوبانەکانە و یاگە گرڎییەكانە وینیا ئینا ورکێشیاینە.

عوتڵەکاو نەورۊزی و سەیرانەکا ئا بۊنەیە، دەرفەتێوەن پەی ئانەی ژەنی ئا نافەرمانییە مەدەنییە، بەوەروەڵایی لە یاگە گەشتیاری و تاریخییەکانە کەرا، دەیان ڕسمۍ ژەنا بۍ سەرپۊش جە تۊڕە كۊمەڵایەتییەكانە وەڵۍ بیێنۍ.

هاموەخت چەنی حەولەکاو دەسەڵاتی پەی زیاڎتەر سەپنای حیجابی بەزۊری، ناڕەزایەتییەکۍ وەراوەروو پڕۊژەیاسایۍ چا بارۊ ئینۍ ورکێشیاینە. بە پاو ئەو پڕۊژە یاسۍ لاو تندڕەوەكاو دلۍ پەرلەمانوو ئێرانینە، بە مەبەسوو زیاڎتەر سەپنای حیجابی بەزۊری ئاماڎە كریێنە، ئا ژەنۍ کە یاسێکۍ پاشێل کەرا بەینوو ٥٠٠ هەزار تمەنا، تا یەرۍ ملیار تمەنا سزای داراییەشا پەی دیارییە كریێنە.

Z