بەیانیێ

بەیانیەو پلاتفۆرموو هۆرامی به بۆنۆ نۆرۆزیۆ

نۆرۆز ، رۆ مدرامانیا پێ یاوای بە ئازادی .
خەلک و وەشەویس و مەحال و هۆرامانی
هەرپاسە زاندێ نەورۆز جەژنێوە کۆنەو نەتەوە جیاوازەکا ئاریایی و بە تایبەت گەل و کوردین ، جەژنێوە کە بە ماناو تازە بیەیۆ سروشتی و ئۆمای وەهارینە . بە درێژایی ژیوای گەلەکەیما جە زاگرۆسەنە پسۆ بەشێ جە کەلتوورو ئایین و میترایزمی پێ سپاس کەرذی جە سروشتی هەر پاسە وەشەویسی ئینسانەکا پێ ئا گەردوونەیه ئینە چەنەش بە کەرذەیۆ ئایری و ورپای و شایی کەرذەی یوەمین رۆ وەهاری پسۆ نەورۆزی مۆبارەک کریان . ئینسانەکا پێ ژێوێوە خاستەر و سالێ پەر جە سەمەری زیاتەر بە گێرتەی یەسناو نۆرۆزی کە بە کەرذەیۆ ئایروو چوارشەممە سوورێ پسۆ ئاخرین چوار شەممە و سالەی ویەردێ تەمام و نەهامەتیاکاشا بە فەلسەفە و تازە بیەیۆ ویر و کردەوەکاشا بە ئایرۆ یاواینە و گەردەن ئازادی منیا چالی و سۆچنا ، سالێ تازێ دەس پەنە کەرا .
سەروو ئی باورەیۆ ئێمە پسۆ کمسیۆنوو فەرهەنگی پلاتفۆرم و هۆرام-ی ئۆما و سالێ تازێ جە وەختێنە جەژنە گێرمێ کە جە چن دەگایا هۆرامانینە زووتەر ئی جەژنێ بە کەردەیۆ ئایری و گەردەن ئازاذیی مۆبارەک کریا ، ئێمە هەرچێگەوە جارێ تەر پیرۆزباییشا چەنە کەرمێ و بە چەمێ وازتەر پێ ژیوایە ئازادی کە خەلک و گرد یاگێ بڕیاروو ژیوایش ئینا دەسو وێشەنە ئی جیاوازیا وینمێنەو و نەورۆزو ئا دەگایا کە جە مانگەو سیاوکامینە سالەشا دەس پەنە کەرۆ بەرز وینمێ . نەورۆز پێ وێش یانە دەس پە نە کەردەی وەهاری ،وەهارێ کە ماناش تازەبیەیو ژیوایا هەم پێ گەردوونی هەم پێ ئینسانەکا ، هەرپاسە کە زانمێ جە فرەو یاگانا وەها ر زووتەر دەس پەنە کەرۆ ، سەرو ئا باوریەیە و ئەرزش نیایرە بە ژیوای ئازادی ئێمە ئی جیاوازیا بە دۆلەمەنی مەحال و هۆرامانی وکوردستانی بە گردی وینمێ .
هەر پاسە کە مانگەوە نەورۆزی پسۆ مانگەوە سەرکەوتەی مادەکا سەروو نەیارا پسۆ ئاشووریەکا بیەن و و بنەرەت و دۆلەتی دیمۆکراتیک و کۆنفدرال و زاگروس نشینا چی مانگێنە نریان ، جگە جە سەرو سالێ پێ ئێمە پسۆ جەژنەی نەتەوەییەچمانه . هیواما ئانەن کە چەنی جە بەشەکا تەروو کوردستانینە نەورۆز بیەن بە رۆ سەر وردای دژوو داگیرکەراو کوردستانی ، هەر پاسە جە هۆرامانەنە نەورۆز بۆ بە رۆ ژیوایەوەی و سەروردای پێ ژێوایە ئازادی و رزگار بیەی جە ویر و باوروو و سیستم و داگیرکەرا.
ئۆمێدما پێ خەلک و هۆرامانی بە تایبەت ژەنا و جوانا ئانەنە کە وەشەویسی ئێمە پسۆ خەلاتێ ورگێرا و بە کەرذەیۆ ئایری وەراموەرو ئا نەیارا کە گەرەکشانە رۆشنایی ژیوایما تاریک کەرا، مدرامانی ورچنا و جە دەوروو ئایری ئازادی و سەرکەوتەینە ژەن و پیا دەس و یۆترینی پێ دمارۆیە پرشنگداری گێرا . داواما ئانەن بە پارێزنای ژینگەی ، بە پاک و پۆختە ئاستەیۆ سەیرانگاکا وەشەویسی وێتا پێ نیشتمانەکەیما نیشانە دەیدێ و بە شادی و گەردەن ئازادی بلدێ پێشوازی وەهاریوە و بە کەردەیۆ ئایری کە فەلسەفە و ژیواینۆ بە تایبەت پێ ئێمەی کوردی کە سالانێن چێر دەسه بیەی جە ژیوایمانە رەنگش دانەوە پێ قرتنای زەنجیرە و چێر دەسی ، ئایرۆ نەورۆزی کەردێ بە ئایرۆ و هەر پاسە رۆ دۆژمەن سۆچنای .جارێتەر نەورۆزتا پیرۆزو مۆبارەک بۆنە هەر مەندێ بە وەشی و ئازادی .
پڵاتفۆرموو هۆرامی

A